PRIVACYVERKLARING VAN Anders HOren Samen Aanpakken vzw

Anders HOren Samen Aanpakken vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Anders HOren Samen Aanpakken vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW) zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Anders HOren Samen Aanpakken vzw
Keizervest 17
9000 Gent
E-mail: info@ahosa.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en leveranciers.

Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Anders HOren Samen Aanpakken vzw verwerkt voor de uitvoering van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
- Administratie van werkende leden (Algemene Vergadering) (Gerechtvaardigd belang)
- Administratie van toegetreden leden (via eigen vereniging) (Contractuele basis)
- Administratie van vrijwilligers (Contractuele basis)
- Administratie van deelnemers (Contractuele basis)
- Verzamelen contactgegevens van particulieren met potentiële interesse in de thematiek (Gerechtvaardigd belang)
- Administratie van contactgegevens van leden (Gerechtvaardigd belang)
- Administratie van contactgegevens van personeel (Contractuele basis)
- Communicatie met werkende leden (Gerechtvaardigd belang)
- Communicatie met leden (via nieuwsbrief, mailing, boekje,...) (Gerechtvaardigd belang)
- Communicatie met vrijwilligers (Gerechtvaardigd belang)
- Offline communicatie met deelnemers (promo en/of informatief) (Gerechtvaardigd belang)
- Verzamelen contactgegevens van bedrijven en verenigingen met potentiële interesse in de thematiek (Gerechtvaardigd belang)
- Administratie van contactgegevens van donateurs (Gerechtvaardigd belang)
- Communicatie met personeel (Contractuele basis)
- Administratie van bestuurders (Raad van Bestuur) (Gerechtvaardigd belang)
- Verzekering van leden (Contractuele basis)
- Verzekering van vrijwilligers (Contractuele basis)
- Online communicatie met deelnemers (informatief voor activiteit waar men aan deelneemt) (Gerechtvaardigd belang)
- Postmailings naar geïnteresseerde bedrijven, verenigingen en overheidsdiensten (Gerechtvaardigd belang)
- Communicatie met bestuurders (Gerechtvaardigd belang)
- Online communicatie met deelnemers (promo voor gelijkaardige activiteit) (Klanten: gelijkaardig product)
- Administratie van contactgegevens van leveranciers (Gerechtvaardigd belang)
- Vorming van personeel (Algemeen belang)
- Vorming van vrijwilligers (Gerechtvaardigd belang)
- Online communicatie met deelnemers (promo voor andere soort activiteit) (Algemeen belang)
- E-mails en nieuwsbrieven naar geïnteresseerde bedrijven, verenigingen en overheidsdiensten (Gerechtvaardigd belang)
- Vorming van leden (Gerechtvaardigd belang)
- Vergoeden van vrijwilligers (via onkostenvergoeding) (Contractuele basis)
- Verzekering van deelnemers (Algemeen belang, Contractuele basis)
- E-mails en nieuwsbrieven naar geïnteresseerde particulieren (Gerechtvaardigd belang)
- Communicatie met leden, donateurs, klanten, leveranciers en overheidsinstellingen i.v.m. betalingen (Algemeen belang)
- Bevraging en marktonderzoek bij vrijwilligers (Gerechtvaardigd belang)
- Begeleiden van deelnemers (Gerechtvaardigd belang)
- Registratie betalingen (Algemeen belang)
- Bevraging en marktonderzoek bij leden (Gerechtvaardigd belang)
- Bevraging en marktonderzoek bij deelnemers (Gerechtvaardigd belang)

Wanneer we uw toestemming vragen voor de verwerking van gegevens, heeft u steeds het recht om de toestemming terug te trekken.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

- Voornaam, roepnaam, familienaam
- Adres (privé)
- Telefoonnummer (privé)
- E-mailadres (privé)
- E-mailadres (werk)
- Adres (werk)
- Telefoonnummer (werk)
- Geboortedatum, leeftijd
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Rijksregisternummer
- Foto's
- Bankrekeningnummer
- Facturatieadres
- Beroep en betrekking


We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,...). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen via:
- onszelf opgezocht

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:
- Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider zoals Assist)
- Het verzorgen van de internet omgeving (via een webhosting- of mailhosting-firma)
- Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, servers,...)
- Het verzorgen van de personeelsadministratie (via een sociaal secretariaat)
- Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers (via een makelaar)
- Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen (via een online mailservice zoals Mailchimp)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen geen persoonsgegevens met externe partijen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Anders HOren Samen Aanpakken vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
- Administratie van werkende leden (Algemene Vergadering) (10 jaar in het archief, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Administratie van toegetreden leden (via eigen vereniging) (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Administratie van vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk)
- Administratie van deelnemers (2 jaar na deelname aan activiteit)
- Verzamelen contactgegevens van particulieren met potentiële interesse in de thematiek (Als de persoon aangeeft dat zijn contactgegevens niet verder mogen gebruikt worden door AHOSA vzw)
- Administratie van contactgegevens van leden (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Administratie van contactgegevens van personeel (10 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Communicatie met werkende leden (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Communicatie met leden (via nieuwsbrief, mailing, boekje,...) (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Communicatie met vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk)
- Offline communicatie met deelnemers (promo en/of informatief) (2 jaar na deelname aan activiteit)
- Verzamelen contactgegevens van bedrijven en verenigingen met potentiële interesse in de thematiek (10 jaar in het archief, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Administratie van contactgegevens van donateurs (1 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Communicatie met personeel (bij einde contract)
- Administratie van bestuurders (Raad van Bestuur) (10 jaar in het archief, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Verzekering van leden (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Verzekering van vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk of na afsluiten verzekeringsdossier)
- Online communicatie met deelnemers (informatief voor activiteit waar men aan deelneemt) (2 jaar na deelname aan activiteit)
- Postmailings naar geïnteresseerde bedrijven, verenigingen en overheidsdiensten (10 jaar in het archief, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Communicatie met bestuurders (10 jaar in het archief, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Online communicatie met deelnemers (promo voor gelijkaardige activiteit) (2 jaar na deelname aan activiteit)
- Administratie van contactgegevens van leveranciers (3 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Vorming van personeel (Tot einde contract)
- Vorming van vrijwilligers (2 jaar na stopzetting vrijwilligerswerk)
- Online communicatie met deelnemers (promo voor andere soort activiteit) (2 jaar na deelname aan activiteit)
- E-mails en nieuwsbrieven naar geïnteresseerde bedrijven, verenigingen en overheidsdiensten (10 jaar in het archief, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Vorming van leden (2 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Vergoeden van vrijwilligers (via onkostenvergoeding) (7 jaar voor de boekhouding)
- Verzekering van deelnemers (1 jaar na stopzetting lidmaatschap, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- E-mails en nieuwsbrieven naar geïnteresseerde particulieren (tot abonnees zich uitschrijven)
- Communicatie met leden, donateurs, klanten, leveranciers en overheidsinstellingen i.v.m. betalingen (1 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Bevraging en marktonderzoek bij vrijwilligers (Anonimiseren na verzamelen van resultaten)
- Begeleiden van deelnemers (2 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Registratie betalingen (1 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)
- Bevraging en marktonderzoek bij leden (Anonimiseren na verzamelen van resultaten)
- Bevraging en marktonderzoek bij deelnemers (1 jaar, tenzij wettelijk anders bepaald.)

Hoe beschermen we uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking (...inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking...). Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Anders HOren Samen Aanpakken vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
- We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd (en opgeleid) over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
- Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
- We encrypteren de harde schijven van onze laptops
- Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een 'firewall'.
- Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uit-schrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Anders HOren Samen Aanpakken vzw kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25/06/2024.

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info