Recht op een schrijftolk!

De communicatie is op een aantal domeinen van de samenleving zodanig georganiseerd, dat dit aanzienlijke moeilijkheden oplevert voor personen met een ernstige auditieve beperking. Door het inzetten van tolken - hetzij tolken Vlaamse Gebarentaal hetzij schrijftolken – wordt er toe bijgedragen dat slechthorende/dove burgers en slechthorende/dove kinderen evenzeer als de horende medeburgers en kinderen toegang krijgen tot informatie, gesprekken kunnen voeren met horende personen en mogelijkheden tot integratie in de maatschappij en in het onderwijs verwerven.

Wat is een schrijftolk?

Een schrijftolk is een tolk die alles typt wat er gezegd wordt (in tegenstelling tot gebarentolk, die alles in gebarentaal omzet). Buiten het gesproken gedeelte geeft de schrijftolk ook informatie weer zoals lachen, nuances in de stem, stemverheffingen en belangrijke omgevingsgeluiden zolang het gesprek hiertoe de mogelijkheid laat. De gesproken tekst kan dan afgelezen worden, hetzij op het beeldscherm van de computer van de tolk, hetzij via een projector op een groter scherm. Een schrijftolk is er voor alle mensen. Hij of zij wordt veel ingeschakeld voor plots- en laat slechthorende/dove mensen, slechthorende/dove mensen die de gebarentaal niet machtig zijn, voor mensen met een auditief-visuele beperking, mensen met een andere beperking zoals bijvoorbeeld autisme en voor mensen die sterk visueel ingesteld zijn. Het werkterrein van de schrijftolk is heel divers (privé, werk en onderwijs).

Tolkuren in het voltijds dagonderwijs (O- uren)

Leerlingen of studenten met een ernstge auditieve handicap die het middelbaar of hoger voltijds onderwijs volgen, kunnen de bijstand van een tolk VGT bij de onderwijsoverheid aanvragen.

Het departement Onderwijs publiceert jaarlijks een:omzendbrief voltijds dagonderwijs met de precieze voorwaarden. Hierin kunnen integratiescholen, studenten, leerlingen en ouders lezen hoe tolkuren (voor tolken VGT en/of schrijftolken) moeten aangevraagd worden. Eén van de belangrijkste aspecten is dat de aanvraag tijdig ingediend wordt.

Tolkuren in het volwassenenonderwijs (VO-uren)

Cursisten met een ernstge auditieve handicap die studeren aan een centrum voor volwassenenonderwijs of aan een centrum voor basiseducatie kunnen eveneens de bijstand van een tolk VGT bij de onderwijsoverheid aanvragen.

Het departement Onderwijs publiceert jaarlijks een :omzendbrief volwassenenonderwijs met de precieze voorwaarden. Hierin kunnen de opleidingscentra en cursisten lezen hoe tolkuren (voor tolken VGT en/of schrijftolken) moeten aangevraagd worden. Eén van de belangrijkste aspecten is dat de aanvraag tijdig ingediend wordt.

De Cel Speciale Onderwijsleermiddelen van het departement Onderwijs

Deze Cel coördineert alle aanvragen. U kunt de cel rechtstreeks contacteren via :

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info