- Maandelijks worden de online plenaire vergaderingen van de SAPH gevolgd door Lut Van Acker. Daar formuleren ze adviezen over de voorontwerpen van de beleidsnota's van de Stad Gent. Daarin wordt uitdrukkelijk gevraagd om steeds rekening te houden met de toegankelijkheid voor personen met een handicap en onzichtbare beperkingen.

Welke adviesnota's verstuurden ze?

'Outreachend werken' - 'Evenementen en feesten' - 'Communicatie en merkbeleid' – ‘Stedenbouw-architectuur- publieke ruimte’ - 'Mobiliteit en erfgoed' en 'Onderwijs, opvoeding, Jeugd en Ge-zinsbeleid'.

Lut zorgt steeds dat er met dove en slechthorende personen rekening wordt gehouden en daar-aan wordt zoveel mogelijk gevolg gegeven en opgenomen in de beleidsnota’s.

SAPH kreeg hierop al enkele reacties van de schepenen van de Stad Gent waarin ze vertellen wat ze reeds aangepast hebben en waarom ze bepaalde dingen niet veranderden. De adviezen van de adviesraad worden duidelijk gebruikt.

- Een ander item dat besproken werd is een mogelijk advies te formuleren over de EDC-kaart (European Disability Card). Dit is nog niet afgerond.

- Een werkgroep over het thema 'Werk' naar aanleiding van het onderzoek van professor Stijn Baert over 'Redelijke aanpassingen binnen de praktijkgerichte testen op de arbeidsmarkt' stelde een brief op met de bijkomende overweging van de SAPH dat de discriminatie vaak start na de aanwerving van een persoon met een handicap.

- Het veranderingstraject nadert het einde. 56 taken die nodig zijn om de SAPH te laten draai-en, werden opgelijst en naar belangrijkheid gerangschikt. Voor wat ze zelf niet kunnen realise-ren, zoeken ze een oplossing, eventueel buiten de SAPH. Ze willen de SAPH meer bekendheid ge-ven en zoeken een mogelijkheid om niet-leden inzage te geven in de werking en de resultaten Ze willen ook graag lerend netwerk vormen met de andere adviesraden van de Stad Gent. Hiervoor is er binnenkort een overleg. Wordt vervolgd.

- Binnenkort volgt een terugkoppeling en opvolging van de toegankelijkheid musea en open data waaraan Lut ook meewerkte.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info